Odpredaj bytov

Na základe kontroly vykonanej Najvyšším kontrolným úradom SR vo veci využívania služobných bytov vo vlastníctve SR rozhodol riaditeľ BARMO s účinnosťou od 1.7.2019 o zastavení predaja bytov a nebytových priestorov v správe BARMO do vlastníctva nájomcov v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. V prípade akejkoľvek zmeny Vás budeme informovať.

Dokumenty

* Dotazník a čestné prehlásenie vytlačte na 1 list