Nebytový priestor č. 12 v Malackách, Cesta mládeže 36

Nebytový priestor č. 12 v Malackách, Cesta mládeže 36

Označenie ponuky:

Opakované osobitné ponukové konanie (OOPK) – Nebytový priestor č. 12 v Malackách, Cesta mládeže 36

Adresa:

Cesta mládeže č. 2903/36, Malacky

Popis majetku:

nebytový priestor č. 12 v Malackách o výmere 112,89 m2 nachádzajúci sa na prízemí bytového domu súp. č. 2903 na ul. Cesta mládeže orient. č. 36 vrátane spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 11289/480739 na spoločných častiach, spoločných zariadeniach, príslušenstve domu a pozemkoch parc. reg. C KN č. 5432/9 o výmere 1343 m2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria a parc. reg. C KN č. 5432/19 o výmere 2411 m2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, všetko v katastrálnom území Malacky, obec Malacky, okres Malacky zapísané na LV č. 8590 vedenom Katastrálnym odborom Okresného úradu Malacky

Termín obhliadky:

na základe telefonického dohovoru

Spôsob predloženia cenovej ponuky:

Písomné cenové ponuky s uvedením výšky ponúknutej ceny vyjadrenej jednou pevnou sumou musia byť doručené na BARMO do 08.08.2014 do 15:00 hod. v zalepenej obálke s označením „NEOTVÁRAŤ“ a heslom „nebytový priestor Malacky 36“ na adresu BARMO, Inovecká 7, 911 01 Trenčín. Správca od záujemcov vyžaduje zloženie finančnej zábezpeky vo výške 50 % primeranej ceny (32 050,-EUR) na jeho bank. účet vedený v Štátnej pokladnici č. ú.: SK31 8180 0000 0070 0034 1210,, var. symbol: 1236. Finančná zábezpeka zložená záujemcom musí byť pripísaná na účet správcu najneskôr dňa 08.08.2014, inak bude záujemca z OOPK vylúčený. Správca si vyhradzuje právo v prípade nevýhodných ponúk, resp. zmeny okolností predaja, OOPK zrušiť, prípadne ho opakovať. Bližšie informácie v prac. dňoch od 7:00 – 15:00 hod. na tel.: 0903 620 216

Lehota na predloženie cenovej ponuky:

od 14.07.2014 do 08.08.2014 do 15:00 hod.

Primeraná cena:

64 100,-EUR s DPH