Prideľovanie bytov

Vyzývame všetkých žiadateľov o pridelenie bytu, ktorí si podali žiadosti do 31.12.2015, aby si ich aktualizovali v termíne do 31.12.2017 doplnením dátumu narodenia a vypísaním čestného prehlásenia, ktoré je od 1.1.2012 súčasťou žiadosti o pridelenie bytu resp. telefonicky oznámili, že trvajú na podanej žiadosti bez zmien. Žiadame spresniť aj adresy trvalého a prechodného pobytu a počet nezaopatrených detí vo vlastnej starostlivosti, prípadne zmenu zamestnávateľa. Tí žiadatelia, ktorí si žiadosti do uvedeného termínu neaktualizujú, budú z poradovníka uchádzačov o pridelenie bytu automaticky vyradení.

Zároveň upozorňujeme, že každý žiadateľ o pridelenie bytu je povinný neodkladne nahlásiť Bytovej agentúre rezortu ministerstva obrany Trenčín každú zmenu údajov uvedených v žiadosti a v čestnom prehlásení. Uvedenie nesprávnych či neúplných údajov, alebo ich zatajenie môže byť dôvodom pre vyradenie zo Zoznamu žiadateľov o pridelenie bytu.

Telefónna informačná linka k prideľovaniu bytov:

032 74 807 38

Stránkové dni:

Pondelok: 7:30 – 12:00
Streda: 7:30 – 12:00 a 13:00 – 15:00