Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany uskutočňuje predaj bytov do vlastníctva ich nájomcov v súlade s platnou legislatívou a podľa Metodického pokynu MO SR o ustanovení postupu pri prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov. Predaj bytov sa riadi najmä zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

Upozornenie: Na základe kontroly vykonanej Najvyšším kontrolným úradom SR vo veci využívania služobných bytov vo vlastníctve SR rozhodol riaditeľ BARMO s účinnosťou od 1.7.2019 o zastavení predaja bytov a nebytových priestorov v správe BARMO do vlastníctva nájomcov v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. V prípade akejkoľvek zmeny Vás budeme informovať.   

Naše služby

Ubytovanie

Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany poskytuje v rámci predmetu svojej činnosti okrem správy bytového fondu aj ubytovanie v 4 ubytovacích zariadeniach.

Viac informácii

Služobné byty

Správa a údržba služobných bytov lokalizovaných po celom území SR bytovou agentúrou rezortu ministerstva obrany.

Viac informácii

Predaj a prenájom

Predaj prebytočného majetku štátu v správe BARMO a prenájom dočasne prebytočného a prebytočného majetku štátu v správe BARMO.

Viac informácii

Správa bytov

Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany zabezpečuje správu a údržbu služobných bytov vo vlastníctve SR nachádzajúcich sa v správe BARMO a lokalizovaných po celom území SR

Viac informácii