Predaj prebytočného majetku v správe BARMO sa riadi zákonom č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov. Predmetom predaja je ten majetok, ktorý bol vyhlásený za prebytočný majetok štátu podľa § 3 ods. 3 zákona o správe majetku štátu. Každý predávaný nehnuteľný majetok v správe BARMO sa zverejňuje v Registri ponúkaného majetku štátu na internetovej stránke www.ropk.sk

Postup predaja prebytočného nehnuteľného majetku štátu v správe BARMO je v skratke nasledovný:

  1. Prebytočný nehnuteľný majetok štátu je BARMO povinná ponúknuť v osobitnom ponukovom konaní alebo v elektronickej aukcii, ak § 8e zákona o správe majetku štátu neustanovuje inak. Prebytočný nehnuteľný majetok štátu, ktorého primeraná cena presahuje 10 000 eur, je BARMO povinná ponúknuť len v elektronickej aukcii.
  2. V prvom kole osobitného ponukového konania alebo elektronickej aukcie sa prebytočný nehnuteľný majetok ponúka najmenej za 100 % ceny určenej znaleckým posudkom.
  3. Ak žiaden záujemca nesplní určené podmienky, BARMO je povinná opakovať osobitné ponukové konanie alebo elektronickú aukciu, v ktorom ponúkne majetok štátu za cenu zníženú o 10 %. Ak ani v opakovanom osobitnom ponukovom konaní alebo elektronickej aukcii žiaden záujemca nesplní určené podmienky a neponúkne za majetok štátu kúpnu cenu najmenej vo výške ceny zníženej o 10 %, BARMO vykoná osobitné ponukové konanie alebo elektronickú aukciu, v ktorom ponúkne majetok štátu za cenu zníženú o 30 %. Ak žiaden záujemca nesplní určené podmienky a neponúkne za majetok štátu kúpnu cenu najmenej vo výške ceny zníženej o 30 %, BARMO vykoná osobitné ponukové konanie alebo elektronickú aukciu na majetok štátu za cenu zníženú o 60 % (ak je predmetom prevodu stavba spolu s pozemkom, cena nemôže byť nižšia ako cena pozemku znížená o 50 %).
  4. Ak žiaden záujemca nesplní určené podmienky a neponúkne za majetok štátu kúpnu cenu najmenej vo výške ceny zníženej o 60 % alebo kúpnu cenu najmenej vo výške ceny pozemku zníženej o 50 %, BARMO je povinná bezodplatne ponúknuť majetok štátu obci, na ktorej území sa majetok štátu nachádza. Ak obec neprejaví do 30 dní od doručenia ponuky záujem o ponúkaný majetok štátu alebo ak neuzavrie darovaciu zmluvu do 30 dní od doručenia návrhu darovacej zmluvy, BARMO je povinná bezodplatne ponúknuť tento majetok vyššiemu územnému celku, v ktorého územnom obvode sa majetok nachádza, a to za rovnakých podmienok ako obci.
  5. Finančná zábezpeka – BARMO môže od záujemcu žiadať zloženie zábezpeky v peňažných prostriedkoch. Výška požadovanej zábezpeky nesmie prekročiť 10 % primeranej ceny alebo primeranej ceny zníženej v ďalších kolách ponúkania majetku. Zábezpeka musí byť pripísaná na účet BARMO do konca lehoty na doručovanie cenových ponúk. Zábezpeka záujemcu, s ktorým sa uzavrela kúpna zmluva, sa zarátava na splatenie kúpnej ceny. Ak vyzvaný záujemca neuzatvorí kúpnu zmluvu v primeranej lehote určenej správcom alebo správca odstúpi od kúpnej zmluvy, pretože kupujúci v dohodnutej lehote nezaplatil kúpnu cenu, zábezpeka prepadne v prospech štátu. Záujemcovi, ktorý nesplnil určené podmienky alebo ktorý odstúpil od svojej cenovej ponuky pred vyhodnotením osobitného ponukového konania alebo elektronickej aukcie, sa zábezpeka vráti po vyhodnotení osobitného ponukového konania alebo elektronickej aukcie. Záujemcovi, ktorý nebol vyzvaný na uzavretie zmluvy, aj keď splnil určené podmienky, sa zábezpeka vráti po úhrade kúpnej ceny kupujúcim, najneskôr do 90 dní od vyhodnotenia osobitného ponukového konania alebo elektronickej aukcie.

Naše služby

Ubytovanie

Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany poskytuje v rámci predmetu svojej činnosti okrem správy bytového fondu aj ubytovanie v 4 ubytovacích zariadeniach.

Viac informácii

Služobné byty

Správa a údržba služobných bytov lokalizovaných po celom území SR bytovou agentúrou rezortu ministerstva obrany.

Viac informácii

Predaj a prenájom

Predaj prebytočného majetku štátu v správe BARMO a prenájom dočasne prebytočného a prebytočného majetku štátu v správe BARMO.

Viac informácii

Správa bytov

Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany zabezpečuje správu a údržbu služobných bytov vo vlastníctve SR nachádzajúcich sa v správe BARMO a lokalizovaných po celom území SR

Viac informácii