Modulové kontajnerové bývanie

Ubytovňa Bratislava

 1. Rekonštrukcia spoločenských priestorov na ubytovanie
 2. Rekonštrukcia kuchynských priestorov na skladové
 3. Kolektory na ohrev TÚV
 4. Nový náter fasády ubytovne

Ubytovňa Trenčín

 1. Elektro nabíjacia stanica elektromobilov
 2. Rekonštrukcia parkoviska – spevnené plochy
 3. Kolektory na ohrev TÚV

Ubytovňa Žilina

 1. Kompletná rekonštrukcia ubytovne s nadstavbou
 2. Elektro nabíjacia stanica elektromobilov

Ubytovňa Martin

 1. Kotolňa a plynová prípojka
 2. Parkovisko s elektrickou rampou
 3. Oplotenie ubytovne
 4. Nový náter fasády ubytovne
 5. Kolektory na ohrev TÚV

Naše služby

Ubytovanie

Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany poskytuje v rámci predmetu svojej činnosti okrem správy bytového fondu aj ubytovanie v 4 ubytovacích zariadeniach.

Viac informácii

Služobné byty

Správa a údržba služobných bytov lokalizovaných po celom území SR bytovou agentúrou rezortu ministerstva obrany.

Viac informácii

Predaj a prenájom

Predaj prebytočného majetku štátu v správe BARMO a prenájom dočasne prebytočného a prebytočného majetku štátu v správe BARMO.

Viac informácii

Správa bytov

Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany zabezpečuje správu a údržbu služobných bytov vo vlastníctve SR nachádzajúcich sa v správe BARMO a lokalizovaných po celom území SR

Viac informácii