Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany je štátnou príspevkovou organizáciou a správcom majetku štátu. Súčasťou správy zvereného majetku štátu je aj jeho predaj a prenájom. BARMO predáva jednak prebytočný majetok štátu v súlade so zákonom č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a jednak služobné byty do vlastníctva ich nájomcov v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. Zároveň BARMO zabezpečuje prenájom dočasne prebytočného a prebytočného majetku štátu v správe BARMO v súlade so zákonom č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov. V rámci predmetu svojej činnosti v zmysle svojej zriaďovacej listiny BARMO uskutočňuje aj prenájom bytov, nebytových priestorov, objektov ubytovní, a to aj na iné účely ako ubytovacie, polyfunkčných objektov a priľahlých pozemkov v správe BARMO.

Register ponúkaného majetku štátu

Naše služby

Ubytovanie

Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany poskytuje v rámci predmetu svojej činnosti okrem správy bytového fondu aj ubytovanie v 4 ubytovacích zariadeniach.

Viac informácii

Služobné byty

Správa a údržba služobných bytov lokalizovaných po celom území SR bytovou agentúrou rezortu ministerstva obrany.

Viac informácii

Predaj a prenájom

Predaj prebytočného majetku štátu v správe BARMO a prenájom dočasne prebytočného a prebytočného majetku štátu v správe BARMO.

Viac informácii

Správa bytov

Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany zabezpečuje správu a údržbu služobných bytov vo vlastníctve SR nachádzajúcich sa v správe BARMO a lokalizovaných po celom území SR

Viac informácii