Prenájom nebytového priestoru Cesta mládeže 36, Malacky, Malacky

Popis

nebytový priestor nachádzajúci sa na prízemí bytového domu súp. č. 2903 na Ceste mládeže orient. č. 36 v katastrálnom území Malacky, obec Malacky, okres Malacky a zapísaný na liste vlastníctva č. 8590 vedenom Okresným úradom Malacky, katastrálny odbor. Nebytový priestor pozostáva z 1 miestnosti a príslušenstva (zádverie, predsieň, kancelária, sklad, WC + výlevka) o celkovej výmere podlahovej plochy 112,89 m2.

https://www.ropk.sk/nehnutelny-majetok/ponuka/prenajom-nebytoveho-priestoru-cesta-mladeze-36-malacky

Výmera

112,89 m2

Cena

66€ / 1 m2 / Rok

Termíny

na základe telefonického dohovoru

Spôsob predloženia ponuky

Náležitosti ponuky (u fyzických aj právnických osôb):
1) identifikačné údaje záujemcu (fyzická osoba: meno, priezvisko a obec, v ktorej má fyzická osoba trvalý pobyt, IČO (ak ho má pridelené); právnická osoba: obchodné meno (názov), sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH (ak ho má pridelené))
2) doklad preukazujúci oprávnenie podnikať v oblasti, na ktorú chce záujemca nebytový priestor prenajať - fotokópia zo Živnostenského alebo Obchodného registra, nie staršia ako 1 mesiac (záujemca fyzická osoba nepodnikateľ takýto doklad predkladať nemusí)
3) výška ponúkaného nájomného vyjadrená pevnou sumou v €/m2/rok, bez započítania prevádzkových nákladov (správcom určené trhové nájomné je v sume 66 €/m2/rok, čo za celý predmet nájmu predstavuje sumu 7450,74 €/1 rok nájmu)
4) účel nájmu
5) e-mailový a telefonický kontakt na záujemcu
6) podpis záujemcu alebo osoby oprávnenej konať v mene záujemcu.

Cenové ponuky do súťaže je potrebné doručiť v termíne do 22.06.2022 do 15.00 hod. v zalepenej obálke s označením:
„NÁJOM – CESTA MLÁDEŽE 36, MALACKY – NEOTVÁRAŤ“ poštou alebo osobne na adresu: Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany, Pri Šajbách 12, 831 06 Bratislava. Obálka musí byť označená menom a adresou záujemcu.

Doplňujúce informácie: Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou cenovou ponukou doručenou správcovi v stanovenom termíne, do tohto termínu musí byť cenová ponuka doručená u správcu. Okrem výšky nájomného bude správca účtovať nájomcovi aj zálohové platby za dodávku energií a služieb spojených s užívaním predmetu nájmu, tieto platby nie sú zahrnuté v dohodnutom nájomnom. Ak záujemca, ktorý ponúkol najvyššie nájomné a bol správcom vyzvaný na uzatvorenie zmluvy o nájme a zmluvu o nájme v lehote určenej správcom neuzatvorí, správca je oprávnený vyzvať na uzatvorenie zmluvy o nájme v poradí ďalšieho záujemcu, ktorý splnil určené podmienky a ponúkol v poradí druhé najvyššie nájomné. Na ponuku záujemcu, ktorý ponúkol najvyššie nájomné a neuzatvorí zmluvu o nájme v lehote určenej správcom sa neprihliada; uvedené platí aj keď záujemca výzvu na uzatvorenie zmluvy o nájme neprevzal. Nájomnú zmluvu bude možné uzavrieť len s víťazným záujemcom, ktorý je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, pokiaľ sa na neho povinnosť zápisu vzťahuje v zmysle zákona. Zápis v registri partnerov verejného sektora postačuje víťaznému záujemcovi vykonať až pred uzavretím nájomnej zmluvy. Správca si vyhradzuje právo neuzatvoriť zmluvu o nájme. Správca si vyhradzuje právo neprijať ponuku a zrušiť ponukové konanie na nájom aj bez uvedenia dôvodu.

Naše služby

Ubytovanie

Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany poskytuje v rámci predmetu svojej činnosti okrem správy bytového fondu aj ubytovanie v 4 ubytovacích zariadeniach.

Viac informácii

Služobné byty

Správa a údržba služobných bytov lokalizovaných po celom území SR bytovou agentúrou rezortu ministerstva obrany.

Viac informácii

Predaj a prenájom

Predaj prebytočného majetku štátu v správe BARMO a prenájom dočasne prebytočného a prebytočného majetku štátu v správe BARMO.

Viac informácii

Správa bytov

Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany zabezpečuje správu a údržbu služobných bytov vo vlastníctve SR nachádzajúcich sa v správe BARMO a lokalizovaných po celom území SR

Viac informácii