Prenájom nebytového priestoru Cesta mládeže 40, Malacky, Malacky

Popis

nebytový priestor nachádzajúci sa na prízemí bytového domu súp. č. 2903 na Ceste mládeže orient. č. 40 v katastrálnom území Malacky, obec Malacky, okres Malacky a zapísaný na liste vlastníctva č. 8590 vedenom Okresným úradom Malacky, katastrálny odbor. Nebytový priestor pozostáva z 1 miestnosti a príslušenstva (zádverie, predsieň, kancelária, sklad, WC + výlevka) o celkovej výmere podlahovej plochy 113,11 m2.

Výmera

113,11 m2

Cena

66€ / 1 m2 / Rok

Termíny

Náležitosti ponuky (u fyzických aj právnických osôb):
1) identifikačné údaje záujemcu (fyzická osoba: meno, priezvisko a obec, v ktorej má fyzická osoba trvalý pobyt, IČO (ak ho má pridelené); právnická osoba: obchodné meno (názov), sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH (ak ho má pridelené))
2) doklad preukazujúci oprávnenie podnikať v oblasti, na ktorú chce záujemca nebytový priestor prenajať - fotokópia zo Živnostenského alebo Obchodného registra, nie staršia ako 1 mesiac (záujemca fyzická osoba nepodnikateľ takýto doklad predkladať nemusí)
3) výška ponúkaného nájomného vyjadrená pevnou sumou v €/m2/rok, bez započítania prevádzkových nákladov (správcom určené trhové nájomné je v sume 66 €/m2/rok, čo za celý predmet nájmu predstavuje sumu 7465,26 €/1 rok nájmu)
4) účel nájmu
5) e-mailový a telefonický kontakt na záujemcu
6) podpis záujemcu alebo osoby oprávnenej konať v mene záujemcu.

Cenové ponuky do súťaže je potrebné doručiť v termíne do 28.06.2022 do 15.00 hod. v zalepenej obálke s označením:
„NÁJOM – CESTA MLÁDEŽE 40, MALACKY – NEOTVÁRAŤ“ poštou alebo osobne na adresu: Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany, Pri Šajbách 12, 831 06 Bratislava. Obálka musí byť označená menom a adresou záujemcu.

Naše služby

Ubytovanie

Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany poskytuje v rámci predmetu svojej činnosti okrem správy bytového fondu aj ubytovanie v 4 ubytovacích zariadeniach.

Viac informácii

Služobné byty

Správa a údržba služobných bytov lokalizovaných po celom území SR bytovou agentúrou rezortu ministerstva obrany.

Viac informácii

Predaj a prenájom

Predaj prebytočného majetku štátu v správe BARMO a prenájom dočasne prebytočného a prebytočného majetku štátu v správe BARMO.

Viac informácii

Správa bytov

Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany zabezpečuje správu a údržbu služobných bytov vo vlastníctve SR nachádzajúcich sa v správe BARMO a lokalizovaných po celom území SR

Viac informácii