Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany priebežne eviduje neobsadené služobné byty v rôznych lokalitách Slovenska, ktoré následne prideľuje žiadateľom o pridelenie bytu za vopred stanovených podmienok. Služobné byty slúžia prioritne pre potreby rezortu MO SR.

Aby voľný služobný byt mohol byť pridelený príslušníkovi rezortu MO SR, musí si záujemca o pridelenie bytu poslať vyplnenú písomnú žiadosť. Písomná žiadosť musí byť potvrdená veliteľom resp. vedúcim zamestnancom a opatrená odtlačkom pečiatky. K žiadosti je ešte potrebné vyplniť a priložiť Čestné vyhlásenie. Písomná žiadosť spolu s čestným vyhlásením sa zasiela na adresu BARMO, Pri Šajbách 12, 831 06 Bratislava.

Zároveň upozorňujeme, že každý žiadateľ o pridelenie bytu je povinný neodkladne nahlásiť Bytovej agentúre rezortu ministerstva obrany každú zmenu údajov uvedených v žiadosti a v čestnom vyhlásení. Uvedenie nesprávnych či neúplných údajov, alebo ich zatajenie môže byť dôvodom pre vyradenie žiadateľa zo Zoznamu žiadateľov o pridelenie bytu.

Telefónna informačná linka k prideľovaniu bytov: 032/74 807 38

Stránkové dni:

Pondelok: 7:30 – 12:00 hod.
Streda: 7:30 – 12:00 hod. a 13:00 – 15:00 hod.

 

Naše služby

Ubytovanie

Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany poskytuje v rámci predmetu svojej činnosti okrem správy bytového fondu aj ubytovanie v 4 ubytovacích zariadeniach.

Viac informácii

Služobné byty

Správa a údržba služobných bytov lokalizovaných po celom území SR bytovou agentúrou rezortu ministerstva obrany.

Viac informácii

Predaj a prenájom

Predaj prebytočného majetku štátu v správe BARMO a prenájom dočasne prebytočného a prebytočného majetku štátu v správe BARMO.

Viac informácii

Správa bytov

Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany zabezpečuje správu a údržbu služobných bytov vo vlastníctve SR nachádzajúcich sa v správe BARMO a lokalizovaných po celom území SR

Viac informácii